Celý článek argumentující, proč je poskytování ubytovacích služeb v bytech legální, naleznete na portále ePravo.cz.

Dle Stavebního úřadu Prahy 1  je provozování ubytovacích služeb v bytech přestupkem podle § 178 odst. 1 písm. g) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavebního zákona účinného do 31.12.2023), a to z domnělého důvodu, že má být poskytování ubytovacích služeb v rozporu s účelem vymezeným v kolaudačním rozhodnutí. 

V několika případech dokonce Stavební úřad Prahy 1 udělil podnikatelům pokutu ve výši 20.000 Kč, kterou Magistrát hlavního města Prahy potvrdil. 

Argumentace Stavebního úřadu Prahy 1 by ale před správními soudy nemohla obstát – limitování poskytování ubytovacích služeb pouze na hromadná ubytovací zařízení zjevně přesahuje kompetence stavebních úřadů, které nemají pravomoc hodnotit povahu služeb poskytovaných ve stavebních dílech, a navíc je v přímém rozporu nejen s živnostenským zákonem, ale i se stavebním zákonem (starým stavebním zákonem i novým stavebním zákonem, tj. zákonem č. 283/2021 Sb., stavebním zákonem).

Rozhodnutí Úřadu městské části Praha 1 ze dne z 31.3.2023, sp. zn. S UMCP1/399814/2021/VÝS-Su-2/25 (anonymizované) ke stažení zde:

Poskytování ubytovacích služeb v bytech je v souladu s prováděcím předpisem k zákonu č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, nařízením vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností), dle kterého je obsahovou náplní živnosti ubytovací služby Poskytování ubytování ve všech ubytovacích zařízeních (například hotel, motel, kemp, ubytovna) v bytových domech, rodinných domech nebo ve stavbách pro rodinnou rekreaci.”

Legálnost poskytování ubytovacích služeb v bytech potvrzuje i původní praxe stavebních úřadů, která byla v souladu s rozsudekem Nejvyššího správního soudu ze dne 26.6.2008, sp. zn. 2 As 39/2007.

Ještě v roce 2015 se Stavební úřad pro Prahu 1, který v posledních několika letech jako jediný stavební úřad této úrovně prosazuje výklad požadavku rekolaudace Airbnb bytů, vyjadřoval, že (viz níže: sdělení Úřadu městské části Praha 1, Odboru výstavby, ze dne z 1.6.2015, sp. zn. S UMCP1/068329/2015/VÝS-Kn-1/618)

„… vlastník [bytové jednotky] je povinen užívat [bytovou jednotku] v souladu s kolaudačním rozhodnutím jako byt. Jde-li o byt pronajatý, může být nepochybně užíván jeho nájemcem, avšak lze jej také dlouhodobě, střednědobě i krátkodobě přenechat do podnájmu podnájemci za předpokladu, že i podnájemce jej bude užívat jako byt, tj. k bydlení.

Ze stavebně technických hledisek je pro [stavební úřad] zcela lhostejné, za jakým účelem […] přenechává vlastník byt do podnájmu, zda za účelem dlouhodobého, či krátkodobého pobytu, např. kvůli přechodnému zaměstnání, návštěvě nebo za účelem rekreace.“

Sdělení Úřadu městské části Praha 1, Odboru výstavby, ze dne z 1.6.2015, sp. zn. S UMCP1/068329/2015/VÝS-Kn-1/618 (anonymizované) ke stažení zde: